Sporg eksperten:   70 70 20 52
Aben: Mandag - fredag 08:00 - 16:00
INDKOBSKURV
DU HAR 0 VARER I DIN KURV
SE INDKOBSKURV
Daglige forsendelse Kredit til din virksomhed
Forside > Faresymboler
Faresymboler

Dette er de nye GHS faresymboler, som erstatter de gamle faresymboler fra 2014.

    
Sundhedsskadelig
Stk
Kr. 89,00
Yderst brandfarlig
Stk
Kr. 89,00
Ætsende
Stk
Kr. 25,00
Miljøfarlig
Stk
Kr. 25,00
Sundhedsfare
Stk
Kr. 89,00
Meget giftig
Stk
Kr. 25,00
Brandnærende
Stk
Kr. 25,00
Eksplosiv
Stk
Kr. 25,00
Trykflasker
Stk
Kr. 89,00
    
Faresymboler

 

Faresymboler

Faresymboler er piktogrammer, der kombineret med en kort tekst gør opmærksom på fysisk fare, sundhedsfare eller miljøfare. Faresymbolerne anvendes for eksempel ved godstransport og har en vigtig funktion ved ulykker, hvor redningspersonel skal være i stand til at håndtere udslip, brandfare og lignende på korrekt vis uden unødig risiko for eget helbred. Ved transport af farligt gods ledsages faresymbolet af en angivelse af fareklassen.
 
I EU er landene blevet enige om fælles faresymboler. Faremærkningen har i mange år været orange firkanter med sort tekst, men i perioden fra 2009 til 2015 udskiftes de orange faresymboler med nye farepiktogrammer, da man har vedtaget nye regler for klassificering, mærkning og emballering. De nye faresymboler bygger på et Globalt Harmoniserings System (GHS), som på sigt vil blive udbredt over hele verden. I det nye faremærkningssystem suppleres faresymbolerne med faresætninger, som er et nyt ord for risikosætninger, og sikkerhedssætninger. Nogle af de nye faresymboler ligner de gamle. Andre kommer til at se helt anderledes ud. Indtil 2014, hvor faresymbolerne overgår til GHS, er det lovligt at anvende de gamle faresymboler. I en overgangsperiode frem til 2017 kan du altså støde på både de gamle og de nye symboler.
 
Faresymboler for henholdsvis brandfarlige og brandnærende stoffer signalerer, at materialet skal fjernes ved brand. Det kan dreje sig om brandfarlige væsker som benzin og sprit eller om beholdere med ilt. Et faresymbol med en trykflaske viser, at det drejer sig om komprimerede gasser. Faresymbolet for ætsende stoffer fortæller, at materialet blandt andet kan give alvorlige øjen- og hudskader. Faresymbolet for meget giftige stoffer viser et dødningehoved og korslagte ben og indikerer dermed tydeligt, at her er tale om meget giftige stoffer, der kan forårsage skader ved hudkontakt, indånding og indtagelse. Piktogrammet, der viser en eksplosion, advarer om eksplosive stoffer og visse organiske peroxider.
Miljøfarlige stoffer afmærkes med et faresymbol, der klart viser, at stofferne er til fare for flora og fauna og dermed betegnes som miljøskadelige. De miljøskadelige stoffer kræver korrekt opbevaring og bortskaffelse. Faresymbolet for CMR sensibilisering indikerer, at der er tale om stoffer med kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionsskadelige virkninger. Piktogrammet med et udråbstegn signalerer, at stoffet er akut giftigt og kan give irritation af øjne, luftveje og hud samt allergi ved hudkontakt.

 

Faresymboler - klistermærker til små markeringer

Faresymboler kommer ofte i ruller med 250 stk. på hver rulle. Faresymboler er til markering af for eksempel brandnærende og giftige materialer, og på sættes det enkelte kolli og eller styk gods. 

Faresymboler påsættes emballagen, så det er klart og tydeligt hvad faren i "produktet" er. 

Faresymboler overgår i 2014 til de nye GHS faresymboler, hvorefter de almindelige faresymboler ikke længere må bruges. Dog er det en løbende udskiftning og indtil 2014 må du forsat påføre de "gamle".

De nye GHS faresymboler, finder du på denne side.