Sporg eksperten:   70 70 20 52
Aben: Mandag - fredag 08:00 - 16:00
INDKOBSKURV
DU HAR 0 VARER I DIN KURV
SE INDKOBSKURV
Daglige forsendelse Kredit til din virksomhed
Forside > Farligt gods skilte
Farligt gods skilte
  Tidligere 1  2  3  4  Næste    
Sundhedsskadelig
Stk
Kr. 89,00
Yderst brandfarlig
Stk
Kr. 89,00
Ætsende
Stk
Kr. 25,00
Miljøfarlig
Stk
Kr. 25,00
Sundhedsfare
Stk
Kr. 89,00
Meget giftig
Stk
Kr. 25,00
Faresymbol begrænset mængde
Stk
Kr. 19,00
FLAMMABLE LIQUID Klasse 3
Stk
Kr. 19,00
Brandnærende
Stk
Kr. 25,00
OVERPACK
Stk
Kr. 109,00
Denne vej op - This way up
Stk
Kr. 249,00
Eksplosiv
Stk
Kr. 25,00
Trykflasker
Stk
Kr. 89,00
CORROSIVE
Stk
Kr. 19,00
Farlig gods i klasse 9
Stk
Kr. 19,00
  Tidligere 1  2  3  4  Næste    
Farligt gods skilte

 

Farligt gods skilte

Gods kan karakteriseres som farligt, hvis dets kemiske eller fysiske egenskab kan være til fare for omgivelserne på den ene eller anden måde. For at advare folk og undgå de alvorlige konsekvenser, der kan være forbundet med farligt gods og transport af farligt gods, har man opfundet en lang række sikkerhedsskilte. Farligt gods skilte har til formål at skabe tryghed og sikkerhed ved at signalere agtpågivenhed blandt de nærværende for at mindske risikoen for sundhedsskader eller skader på miljø og ejendom.
Et farligt gods skilt kan ofte ses monteret på lastbiler eller andre transportmidler, og skiltet skal sørge for at omgivelserne holder en ansvarlig afstand for at afværge potentielle uheld, der kan medføre fatale konsekvenser.
 
Farligt gods skilte kan også ses i andre sammenhænge som f.eks. hos virksomheder, der ligger inde med noget, som kan gå under betegnelsen farligt gods. Skiltene er derfor en afgørende investering for arbejdspladser, hvor de ansatte i dagligdagen færdes i nærheden af farligt gods, og de hjælper med at højne sikkerhedsniveauet på arbejdspladser verden over. Arbejderne kan ved hjælp af skiltene tydeligt finde ud af, hvornår de skal være ekstra fokuseret på den fare, der kan være forbundet med farlige godstransporter.
For at give folk et bedre udgangspunkt i forhold til at vurdere faren, har man udviklet en lang række forskellige skilte, der er delt op i ni forskellige kategorier bedømt ud fra deres karakteristika og farlighed: Eksplosivt gods, gasser, antændelige væsker, antændelige faste stoffer, oxiderende stoffer, giftige stoffer og smittefarlige stoffer, radioaktive stoffer, ætsende stoffer og forskellige farlige stoffer og genstande. Udover de ni kategorier er skiltene også hver især inddelt i en lang række forskellige underkategorier, der giver et endnu tydeligere billede af, hvordan det pågældende gods skal håndteres.
 
I forhold til lovgivning omhandlende transport af farligt gods kræver det ingen særlig tilladelse, hvis blot Den Europæiske Konvention for international transport af farligt gods ad vej (ADR-konventionen) og bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods bliver overholdt. Under kategorien eksplosivt gods er der dog visse transportforbehold, som skal overholdes. Det kræver nemlig tilladelse efter våbenlovens regler, da denne kategori af farligt gods er omfattet.
 
Alt i alt er det tydeligt, at der er en vis risiko forbundet med håndtering af farligt gods, men med disse skilte er man garanteret et højt sikkerhedsniveau.