Sporg eksperten:   70 70 20 52
Aben: Mandag - fredag 08:00 - 16:00
INDKOBSKURV
DU HAR 0 VARER I DIN KURV
SE INDKOBSKURV
Daglige forsendelse Kredit til din virksomhed
Forside > Handelsbetingelser
Handelsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER AF 1. JANUAR 2013

Disse salgs, - leveringsbetingelser erstatter alle andre tidligere trykte betingelser

1. AFTALEINDGÅELSE

1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale

2. PRISER OG BETALING – EJENDOMSFORBEHOLD

2.1 Alt salg sker til priser i danske kroner, som er gældende på leveringsdatoen. Alle priser er ekskl. moms, offentlige afgifter af enhver art, emballage transport m.v. Priser i pristabeller er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel. Tilbud er gældende indtil 30 dage fra skriftlig tilbudsdatering, med mindre andet er anført. 

2.2 Betaling skal ske på anført forfaldsdato. Ved for sen betaling opkræves morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned. Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid, eller såfremt køber ikke aftager/modtager det solgte, når køber er forpligtet hertil, har sikkerhedseksperten ret til straks og uden yderligere varsel at hæve købet.

3. LEVERINGSTID OG -STED FOR SIKKERHEDSEKSPERTEN’ LEVERANCE

3.1 Hvis der er udfærdiget en særskilt kontrakt, hvori der er beskrevet dagbøder, kan disse bøder max andrage 0,1 % af den samlede leverance pr. dag leverancen er forsinket, dog således at bøden ikke kan overstige 7,5 % af værdien af leverancen. Der kan ikke udover ovennævnte dagbod kræves erstatning.

3.2 Alle leverancer sker Ex works/Ab fabrik (INCOTERMS 2000) med mindre andet er skriftligt aftalt. Risikoen for det købte overgår til køber ved levering. Når køber er forpligtet til at afhente varen og sikkerhedseksperten holder den klar, går risikoen over på køber allerede fra dette tidspunkt. Såfremt der aftales andet leveringsted end sikkerhedseksperten’ forretningssted, sker transporten dertil inkl. evt. pålæsning for købers regning og risiko med mindre der udtrykkeligt træffes anden aftale.

4. UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATION

4.1 Køber skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af leverancen for at sikre sig, at varen er mangelfri og leveret kontraktmæssigt. Mener køber på dette tidspunkt, at varen lider af mangel, skal han, såfremt man vil påberåbe sig manglen, give sikkerhedseksperten skriftlig meddelelse herom inden for 24 timer fra levering.

4.2 Hvis køber for så vidt angår sikkerhedseksperten’ leverance eller dele heraf modtager reklamationer fra købers kunder eller øvrige brugere af sikkerhedseksperten’ leverance skal køber straks skriftligt videregive reklamationen/foretage reklamation overfor sikkerhedseksperten.  Overholder køber ikke denne pligt, kan køber ikke senere fremsætte mangel- eller erstatningskravoverfor sikkerhedseksperten, ligesom køber i det indbyrdes forhold mellem sikkerhedseksperten og køber skal friholde sikkerhedseksperten for ethvert krav, som købers kunder berettiget har opkrævet direkte hos sikkerhedseksperten.

4.3 Har køber ikke inden for 12 måneder fra sikkerhedseksperten’ leveringstidspunkter, foretaget skriftlig reklamation, er køber i enhver henseende afskåret fra at gøre alle mangel-, erstatnings- eller eventuelle garantikrav eller andre beføjelser gældende.

4.4 Reklamationsretten dækker konstruktionsfejl, produktionsfejl, materialefejl og komponentfejl. Alle andre fejl kan ikke reklameres over.

4.5 Ved køb dækker reklamationsretten ikke såfremt fejl og defekter opstår på grund af transportskade, fejlmontering, installationsfejl, overbelastning, vold mod produktet, utilsigtet brug af produktet, manglende vedligeholdelse, manglende kendskab til brug af produktet eller andre lignende forhold som fabrikken ikke har indflydelse på.

4.6 Reklamationsretten dækker ikke sliddele og forbrugsmaterialer

4.7 Der ydes ingen garanti på salg af brugte produkter.

4.8 I tvivlstilfælde skal der rettes henvendelse til sikkerhedseksperten inden montage sker.

5. MANGLER

5.1 Viser det sig, at varen er behæftet med mangler har sikkerhedseksperten ret til at foretage afhjælpning.sikkerhedseksperten kan dog vælge at lade andre foretage udbedringen. I så fald har sikkerhedseksperten ret til at få udleveret defekte produkter, som er erstattet af sikkerhedseksperten. Såfremt det af disse produkter fremgår, at sikkerhedseksperten er uden skyld i den skete skade, forbeholder sikkerhedseksperten sig ret til at kræve betaling for produkterne samt kræve tilbagebetaling af eventuel ydet erstatning. 

5.2 Kun såfremt sikkerhedseksperten ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., kan køber lade afhjælpnings foretage af tredjemand eller kræve afslag i købesummen. Hvis køber uberettiget lader afhjælpning foretage af tredjemand, kan køber i sådanne tilfælde ikke kræve omkostning herved dækket af sikkerhedseksperten

5.3 Ved anmeldelse af reklamationer skal produktets serienummer altid angives.

5.4 Køber bærer selv risikoen for, at sikkerhedseksperten’ leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for køber.

6. ANSVARSBEGÆRING

6.1 sikkerhedseksperten er kun ansvarlig for fejl ved sikkerhedseksperten’ leverancer, hvis køber har anvendt disse forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge sikkerhedseksperten’ eventuelle anvisninger. sikkerhedseksperten’ ansvar er begrænset til fejl i sikkerhedseksperten’ egne leverancer men ikke for fejl, der opstår i forbindelse med at sikkerhedseksperten’ leverancer føjes ind i eller til andres leverancer.

6.2 sikkerhedseksperten er under ingen omstændigheder ansvarlig for drift-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos køber eller dennes kunder eller andre brugere af sikkerhedseksperten’ leverancer. Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori varen måtte være indført.

6.3 I det omfangsikkerhedseksperten måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sikkerhedseksperten skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker udover de i disse betingelser fastsatte begrænsninger

6.4 Købers eventuelle erstatningskrav kan aldrig overstige den samlede kontraktsum for den eller de af sikkerhedseksperten’ ydelser, der konkret knytter sig til den eller de ansvarspådragende fejl i leverancen.

7. PRODUKTANSVAR

7.1 sikkerhedseksperten fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem sikkerhedseksperten og køber ethvert ansvar for erhvervsringsskade, som måtte kunne knyttes til sikkerhedseksperten’ leverancer. Hvis sikkerhedseksperten mødes med krav om erstatning for erhvervstingsskade fra købers kunder, disses kunder eller andre senere brugere af sikkerhedseksperten’ leverancer, er køber i det indbyrdes forhold mellem sikkerhedseksperten og køber forpligtet til at friholdesikkerhedseksperten for ethvert sådant krav samt dække sikkerhedseksperten’ rimelige omkostninger til forsvar herimod

8. IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG FORTROLIGHEDER

8.1 Alle sikkerhedseksperten’ immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver sikkerhedseksperten’ ejendom.

8.2 Køber har ikke ret til uden sikkerhedseksperten’ skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af sikkerhedseksperten ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet som værende fortrolige. Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra sikkerhedseksperten til køber tilhører sikkerhedseksperten. Uden samtykke fra sikkerhedseksperten må det nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af varen.

9. FORCE MAJEURE

9.1 i tilfælde af force majeure er sikkerhedseksperten fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, såfremt sikkerhedseksperten eller sikkerhedseksperten’ underleverandører forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disse salgs- og leveringsbetingelser, som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør terrorhandling, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende med mindre det kan påvises at sikkerhedseksperten med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

10. LOVVALG OG VÆRNETING

10.1 Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem sikkerhedseksperten og køber skal afgøres efter dansk ret ved sikkerhedseksperten’ hjemting eller Sø- og Handelsretten i København, efter sikkerhedseksperten ’ valg.

11. EJENDOMSRET

11.1 Ejendomsretten til det solgte forbliver sikkerhedseksperten’, indtil hele købesummen er betalt hvorfor køber indtil da er uberettiget til at sælge, pantsætte, udleje, udlåne, bortgive, deponere eller på anden lignende måde disponere over effekterne. Betales ydelser ikke rettidigt, eller misligholder køber i øvrigt nogen af denne kontrakts bestemmelser, er sikkerhedseksperten berettiget til via fogedretten at tilbagetage de solgte effekter, eller forlange sin restfordring indfriet opgjort i henhold til kreditaftaleloven 

Sikkerhedseksperten er berettiget til at realisere den af ejendomsforbeholdet omfattende genstand, og er ligeledes berettiget til at gøre en evt. restfordring gældende overfor køber.